KeepGoings STU

.

En lille og tryg STU 


Målgruppe og formål 

Målgruppen til KeepGoing STU er unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - selv ikke med socialpædagogisk støtte, og som ikke har større fysiske handicap.

Målgruppen er unge med:
Psykiske udviklingsforstyrrelser såsom asperger, ADHD og autisme Sinds- og psykiatriske lidelser såsom borderline, angst/depression og skizofreni, tidlige skader i opvæksten, følger af omsorgssvigt/dysfunktionel opvækst, nedsat kognitivt funktionsniveau, kriminalitetstruede, kriminelle, misbrugere, hjemløse. 

Formålet er at:
Ruste de unge til en bedre forståelse af og aktiv del af samfundet, udvikle de unges kompetencer til at bo i egen bolig, styrke dem til at indgå i sociale relationer og social dannelse, hjælpe dem til at finde og opretholde fritidsinteresser/ hobbyer, udvikle de unges faglige kompetencer så de fx kan tage en 9. klasse eksamen. Afklare dem ift. branche/ jobfunktioner og opkvalificering/ afprøvning gennem praktikker, afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse og job efter STU.
Engageret og praktisk undervisning

Det er vores erfaringer at for at kunne lykkedes med målgruppen, er det essentielt, at vi tilbyder andre læringsoplevelser hver dag for de unge. Hele vores struktur og undervisning er derfor bygget op sådan, at der er mindst muligt klassisk undervisning, hvor de unge skal sidde stille og lytte i længere perioder. De unge får i stedet lov til at bruge deres hænder til praktiske gøremål såvel som tilegne sig faglig viden igennem rollespil, gruppedialog og individuel sparring. For at sikre at eleverne kan få nye læringsoplevelser er vores forløb bygget op om tre grundsøljer:

 • Værkstedforlagt undervisning med fokus på praktiske, teoretiske såvel som konkrete arbejdsopgaver 
 • Ture ud af huset hvor de unge sammen lærer om samfundet,
  hvordan det fungerer praktisk, og hvordan de navigerer i det  
 • Gruppebaseret undervisning i mindre hold hvor emner og temaer diskuteres sammen, og de unge også selv præsenterer oplæg med støtte fra underviserne 

Undervisningen i dansk kan eksempelvis være at læse en opskrift, forstå indholdet, følge den trin for trin og udføre den. Undervisningen i matematik kunne være at bygge et bihotel, hvor eleven arbejder med målestoksforhold og matematiske udregninger i praksis.

Der laves individuel undervisning og sparring med eleverne efter behov. Vi arbejder henimod, at eleverne kan deltage og aktivt interagerer i mindre grupper, da dette også er et væsentlig krav for at kunne deltage på arbejdsmarkedet og i samfundet.

 

Individuelt uddannelsesforløb

Det er den unges uddannelse

Undervisningen og uddannelsen vil tage udgangspunkt i netop den unge og dennes interesser. Hvert forløb er særligt tilrettelagt efter den enkeltes niveau - både i forhold til linjefagene og de øvrige fag. Vi sikrer dermed, at den unge hele tiden udvikler sig, uden at det bliver uoverkommeligt, da det netop er tilpasset den enkeltes niveau.

Alle fag herunder den praktiske undervisning har fokus på at udvikle den enkeltes:

- Personlige kompetencer 

- Sociale kompetencer 

- Faglige kompetencer


Uddannelsens opbygning

STU'en forløber over tre år: 

Første år:
Afklaring af den enkeltes interesser i forhold til påbegyndelse af undervisningen. Etableringen af trygge fællesskaber, ture ud af huset og virksomhedsbesøg. Afklaring af jobinteresse ift. praktik i slutningen af året.

Andet år:
Forsætte samt tilpasse undervisningen til den enkeltes niveau og interesser. Kompetence-beskrivelser. Etablering af et aktivt fritidsliv. Ture ud af huset. Nærmere afklaring ift. arbejde gennem praktikker.

Tredje år:
Særligt fokus på hvad der skal ske efter STU'en ift. uddannelse og/eller arbejde. Eksamener og kompetencebeskrivelser. Status- og støttebehovsafklaringer. Etablering af kontakter og aftaler til det videre forløb.  


Linjefag

Som den første STU-skole på Sjælland vil vi kunne tilbyde et forløb, der på den værkstedsforlagte undervisning tager udgangspunkt i hotel og servicebranchen.

Vi har linjer inden for: 

 • Hotel- og servicebranchen 
 • Køkken og ernæring
 • Træværksted
 • Cykel og auto
 • Krea og beauty Undervisning inden for følgende områder

 • Boundervisning
 • Seksualundervisning
 • Skolefag
 • Boundervisning
 • Idræt og motion 
 • IT-grundkursus
 • Temafredage 


Et aktivt, socialt og trygt liv 

Vi arbejder aktivt med at udvikle elevernes sociale kompetencer og netværk igennem ekstra sociale aktiviteter både i undervisningen og udenfor. Det er derfor også et særligt fokuspunkt for os at skabe et trygt og aktivt ungemiljø, som også indebærer tilbud om sociale fællesskaber gennem forskellige fritidsaktiviteter - såvel på skolen som udenfor skolens område. Vi støtter den unge med at finde virksomhedspraktik men også i at finde og fastholdelse i fritidsjob.

Vi har fællesspisning til frokost hver dag for at understøtte stamholdenes sociale sammenhængskraft, udvikle de unges sociale kompetencer, sociale netværk og nedbryde isolation.


  

Udslusning fra STU 

I KeepGoing arbejder vi målrettet med at få opbygget og realiseret den enkelte elevs drømme og ønsker. Vi tilrettelægger forløbet særligt efter den enkeltes kunnen og interesser i den faglige og praktiske undervisning såvel som i virksomhedspraktikken. Vi ser det som en vigtig læring at opnå viden og praktisk erfaring med de brancher, eleven har interesse i. Dette kan både afmystificere arbejdslivet og/eller uddannelsesmuligheder og skærpe elevens interesse herfor og dermed stille eleven bedre efter en afsluttet STU.
I KeepGoings STU arbejder vi særligt med elevens overgang fra STU til ordinær uddannelse eller beskæftigelse ved at have fokus på følgende:

 • Målrettet praktik gennem STU-forløbet hvor eleven får afprøvet kræfter med en ønsket branche samt opbygget et netværk inden for denne
 • Fast kontaktperson der i samarbejde med eleven fastsætter delmål og mål. Eleven og kontaktpersonen vil løbende følge op på målene og herigennem tydeliggøre den enkeltes progression med udgangspunkt i målene
 • Særligt brobygningsforløb på tredje år hvor der etableres samarbejdsaftaler med arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner på baggrund af elevens interesser og ønsker 


En fast koordinerende kontaktperson 

Alle unge tilknyttes en fast koordinerende kontaktperson, som følger den unge gennem hele forløbet. Der er mulighed for såvel gruppe som individuelle samtaler. Fokus er netværk, og hvordan vi kan styrke den unge til at tage duelige livsvalg. Vores kontaktpersoner er enten uddannede socialrådgivere, coaches og/eller psykoterapeuter, og den unge matches med relevant rollemodel. Kontaktpersonen støtter med:

 • Respektfuld og kontinuerlig støtte
 • Håndholdt indsats hvor vi er tilgængelige og vedholdende i kontakten
 • Kærligt insisterende på at motivere den unge til at turde udfordre sig selv til at tage nye udfordringer op for derved at skabe personlig udvikling
 • Balancering mellem at være guidende og støtte den unge til at tage ansvar for eget liv og handlinger 


KeepGoings metode

I vores almene pædagogiske praksis i hverdagen har vi fokus på en kultur i huset, der handler om en gensidig forpligtende anerkendelse af hinanden.

Uanset hvilken social kontekst der fokuseres på, er forventningen, at alle skal have mulighed for aktiv deltagelse, og at alle er forpligtet til at yde deres bedste og tage ansvar for egen og andres trivsel og læring.

Vi tilskynder, at alle agerer altruistisk for at styrke læring, trivsel, livsglæde og helbred. I at hjælpe andre bliver de unge bevidste om hinanden, får dannet relationer, bliver hurtigere accepteret i fællesskabet, føler tryghed på stedet og i fællesskabet, som alle fremmer et bedre fundament for læring.

Vores læringsstil er bygget op, så "det gode eksempel" står centralt. På klassisk vis kan det f.eks. være læreren, der fremstår som det gode eksempel, men vi tilstræber at bringe de unge i spil selv som gode rollemodeller med fokus på, hvad de er bedst til.

Vores læringsmiljø anerkender de unge, som dets mest betydningsfulde deltagere ved, at alle rummer ressourcer og kompetencer, der kan bruges på arbejdsmarkedet såvel som i fællesskabet. Vi er alle forpligtet på, at hverdagen giver mening og på, at gøre den usynlige læring synlig.

Vi er hele tiden opmærksomme på elevernes individuelle forskelle imellem og inddrager deres allerede tilegnede viden i tilrettelæggelsen af læreprocesserne.


KeepGoing

KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring inden for coaching af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget selvværd, tro på egen formåen, motivation for selvforsørgelse og opstart af uddannelsesforløb mv.

KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med og for sårbare borgere. Vi har en social mission og geninvesterer med henblik på at skabe bedre vilkår for målgruppen.

Alle KeepGoings medarbejdere er veluddannede og har en bred erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund. Medarbejderne i vores værksteder har en stærk faglighed både for at give deltagerne en stærk faglig opkvalificering såvel som realistisk indblik i de pågældende jobfunktioner og brancher.