Beskæftigelsesindsats §91 Kompetence- og udviklingsforløb

"Vores vision er at udvikle mennesker til selvhjulpenhed og en stærkest mulig funktions- og arbejdsevne"

Visionen er at være den stærkeste samarbejdspartner til kommunerne med høj grad af troværdighed og partnerskab. Visionen er ligeledes, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne og spiller sig selv stærk i alle aspekter af livet i form af et øget funktionsniveau. Vi ønsker at sikre borgerne den omsorg og støtte, der sikrer et værdigt liv og aktivt medborgerskab. 

Målgruppe

 • Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Borgere med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen
 • Borgere med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats


Formålet

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Borgeren opnår ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering af arbejdsevnen


Metode

I KeepGoing arbejder vi med empowerment og en løsningsfokuseret tilgang som en del af vores metoder.

Vi arbejder med borgeren ud fra den overbevisning, at borgeren har ressourcer, som kan sættes i spil i forhold til et arbejdsliv, og at vejen dertil er gennem et forløb, hvor borgeren mødes med omsorg, tillid, trygge rammer og indhold, som giver borgeren den fornødne restitution, for at kunne komme sig oven på længerevarende sygdom og eller sociale udfordringer, der hindrer den enkelte i at kunne være et aktiv på arbejdsmarkedet.

Vores erfaring er, at en kombination af både praktiske gøremål, holdforløb, individuel støtte og samtaler tilsammen udvikler borgerens livs- og arbejdsfærdigheder over tid således, at borgeren (gen-)opdager egne og nye ressourcer, der kan bringes i spil på arbejdsmarkedet.


Borgeren opnår følgende i forløbet

 • Øget personlige og sociale kompetencer
 • Øget selvværd og trivsel
 • Redskaber til at mestre eget liv
 • Bedre fysisk og psykisk tilstand
 • Retning i forhold til arbejdsliv
 • En samlet vurdering af funktions- og arbejdsevne efter aftale med Jobcenter
 • Færdigheder i at anvende Jobnet herunder Min Plan
 • Udarbejde Jobnet CV samt kompetence CV

Forløb i KeepGoing

Alle mennesker er unikke og har behov for forskellige indsatser i en recoveryproces. I KeepGoing tilrettelægges borgerens forløb og indhold individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte og dennes sagsbehandler.

Der følges løbende op på indholdet af indsatserne i KeepGoing sammen med borgeren, så dette hele tiden er tilpasset målet om udvikling hen mod et arbejdsliv.

Alle borgere vil som en del af forløbet oprette et CV på Jobnet samt indgå i undervisning i Min Plan og evt. støtte til at lære at navigere på Jobnet.

Borgeren vil få tilknyttet en fast kontaktperson, som følger, støtter og fastholder borgeren igennem hele forløbet. Kontaktpersonen motiverer og støtter ligeledes borgeren i eventuelle sideløbende indsatser i hhv. psykiatrien, misbrugscenter o. lign.

Som en del af borgerens udvikling, etablerer KeepGoing ligeledes virksomhedspraktik som et supplement til at udvikle og optræne borgerens arbejdskompetencer eller i særlige tilfælde, og efter aftale med jobcenteret, for at afklare borgerens arbejdsevne.

Endvidere arbejdes der målrettet med, at borgeren kan opnå ordinære timer på arbejdspladsen enten i form af småjobs, løntilskud eller fuld selvforsørgelse.


Indhold i forløb i KeepGoing


Individuelt forløb

 • Samtaler med psykoterapeut
 • NADA
 • Samtaler med fast kontaktperson


Holdforløb

 • Jobklub - herunder Jobnet CV, mini DISK, kompetence CV og Min Plan
 • Livsfærdigheder
 • Psykoedukation
 • Virksomhedsbesøg