KeepGoings GDPR

Formålet med KeepGoings persondatapolitik er at oplyse om, hvordan vi behandler personoplysninger, og om hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningen.

KeepGoing behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med de, til enhver tid, gældende regler herfor. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de persondata, som du giver os. Vi beskytter dine personoplysninger og behandler dem forsvarligt.

Ved persondata/personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved behandling forstås bl.a. indhentning, brug, opbevaring og deling af data mv. jf. databeskyttelsesforordningen.

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er beskrevet i databeskyttelsesforordningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Hvis du er henvist til et forløb hos KeepGoing via en kommune eller en virksomhed, er det denne part, der er den dataansvarlige. Når du henvises til os via en offentlig myndighed, typisk en kommune, så er det den henvisende myndighed, der er dataansvarlig og bestemmer med hvilket formål og hvordan dine data skal behandles i KeepGoing. Hvis du vil benytte en eller flere af dine rettigheder angående behandling af persondata, skal du kontakte den henvisende myndighed, som herefter forventeligt vil sende din anmodning videre til os.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre forløbet hos KeepGoing i overensstemmelse med den kontrakt, vi har indgået med den henvisende myndighed. Behandlingen sker desuden i forlængelse af kommunens myndighedsudøvelse og de retslige forpligtelser, der følger hermed.

Der er truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og minimere data. KeepGoing foretager behandling af almindelige oplysninger om dit forløbs type, periode, mål, indhold, progressionsmåling og effekt, oplysninger om og vurderinger af dine kompetencer og arbejdsmarkedsparathed.

Desuden har vi oplysninger om CPR-nr. og evt. strafbare forhold samt målgruppekarakteristika, herunder eventuelle oplysninger om helbred.

Personoplysningerne er videregivet fra henvisende myndighed, fra dig selv eller indhentet med dit samtykke fra tredjepart.

Opbevaring og overførelse af Personoplysninger opbevares i 5 år fra forløbets afslutning for at opfylde bogføringslovens bestemmelser, som gør sig gældende på området, eller så længe formålet hermed er gældende.

Personoplysninger opbevares i Danmark og videregives ikke. KeepGoing videregiver kun persondata til den henvisende myndighed, som er dataansvarlig samt til
vores leverandører af it-systemer.