Beskæftigelsesindsats §91    Helhedsorienteret forløb - Helheden   Roskilde Kommune

"Vores vision er at udvikle mennesker til selvhjulpenhed og en stærkest mulig funktions- og arbejdsevne"

Visionen er at være den stærkeste samarbejdspartner til kommunerne med høj grad af troværdighed og partnerskab. Visionen er ligeledes, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne og spiller sig selv stærk i alle aspekter af livet i form af et øget funktionsniveau. Vi ønsker at sikre borgerne den omsorg og støtte, der sikrer et værdigt liv og aktivt medborgerskab. 

  Målgruppe

 • Psykisk sårbare unge og voksne som har behov for en skånsom, længerevarende og støttende rehabiliteringsindsats
 • Borgere der har brug for nyorientering i forhold til job/uddannelse på grund af helbredsmæssige skånebehov
 • Borgere med behov for en særlig tværfaglig indsats og udvikling af arbejdsevnen
 • Borgere med langvarig ledighed der har brug for en særlig håndholdt virksomhedsrettet indsats


Formål

Formålet med indsatsen kan eksempelvis være:

 • Borgeren opnår ressourcer i tilstrækkelig grad til at kunne gennemføre en FGU eller en ungdomsuddannelse
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet i ordinært arbejde
 • Etablering af ordinære løntimer (småjob)
 • Udvikling mod fleksjob
 • Løntilskud med henblik på ordinær beskæftigelse
 • Vurdering af arbejdsevnen


Metode

I KeepGoing arbejder vi med empowerment og den løsningsfokuserede tilgang. Vi arbejder med borgeren ud fra den overbevisning, at borgeren har ressourcer, som kan sættes i spil i forhold til uddannelse eller arbejdsliv, og at vejen dertil er gennem et forløb, hvor borgeren mødes med omsorg, tillid, trygge rammer og indhold, som giver borgeren den fornødne restitution for at kunne udvikle sig.

Vores erfaring er at en kombination af både praktiske gøremål, holdforløb, individuel støtte og samtaler, tilsammen udvikler borgerens livsfærdigheder og opbygger borgerens selvværd og tro på at kunne indgå i et uddannelsesforløb eller som selvforsøgende på arbejdsmarkedet. Som en del af borgerens udvikling etablerer KeepGoing ligeledes virksomhedspraktik som et supplement til at afklare borgerens job- og uddannelsesretning eller i særlige tilfælde, og efter aftale med Jobcenteret, for at afklare borgerens arbejdsevne. Endvidere arbejdes der målrettet med, at borgeren kan opnå ordinære timer på arbejdspladsen enten i form af småjobs eller fuld selvforsørgelse.

Forløb i KeepGoing

Alle mennesker er unikke og har behov for forskellige indsatser i en recoveryproces. I KeepGoing tilrettelægges borgerens forløb og indhold individuelt og i tæt samarbejde med borgeren og dennes sagsbehandler. Der følges løbende op på indholdet af indsatserne i KeepGoing sammen med borgeren, så dette hele tiden er tilpasset borgerens udvikling hen i mod uddannelse og arbejdsliv.

Alle borgere vil som en del af forløbet oprette et CV på Jobnet samt indgå i undervisning i Min Plan og støtte til at lære at navigere på Jobnet.

Borgeren vil få tilknyttet en fast kontaktperson, som følger, støtter og fastholder borgeren igennem hele forløbet. Kontaktpersonen motiverer og støtter ligeledes borgeren i eventuelle sideløbende indsatser i hhv. psykiatrien, misbrugscenter o. lign.


Værksteder

På værkstederne arbejdes der med optræning af arbejdskompetencer og udvikling af arbejdsevnen i et trygt og rummeligt miljø.

Værkstederne bruges tillige til at optræne fremmødestabilitet og sociale færdigheder forud for en virksomhedspraktik eller ansættelse I eksempelvis løntilskud, småjob eller fleksjob.

For borgere hvor virksomhedspraktik ikke har været muligt at etablere I forbindelse med behov for en afklaring af arbejdsevnen, kan der aftales individuelle udviklingsforløb på KeepGoings værksteder. Borgeren afprøves bredt indenfor områder der er forenelige med borgerens skånehensyn.

Indholdet af arbejdsopgaverne afspejler så vidt muligt sammenlignende opgaver, som kan udføres på det ordinære arbejdsmarkedet.