Mestrings- og virksomhedsforløb

- målrettet sygedagpenge og jobafklaring

Målgruppen:

Dette tilbud henvender sig til de kandidater, der af forskellige årsager har været udenfor arbejdsstyrken i en kortere eller længere periode, og som er udfordret på at genindtræde på arbejdsmarkedet.

De kan være udfordret af psykiske og/eller fysiske lidelser af forskellige karakterer, som har resulteret i stagnation i deres udvikling.
I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen.
Ligeledes er undervisningen netop tilrettelagt, så den favner bredt, ligesom undervisningen vil foregå i både plenum, mindre grupper samt individuel sparring.

Dem vi med stolthed får tilknyttet arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni, stresslidelser, depressionsramte og angstramte samt forstyrrelser indenfor autismespekteret. Kandidater med udadreagerende adfærd, kandidater med misbrugsproblematikker mv.

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende hos os alle.
Såfremt den er svækket eller blevet dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt, så vi sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved motiverende - forstærkende mekanismer, der hænger uløseligt sammen.

Og der skal vi som professionelle være skarpe på, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
En differentieret beskæftigelsesrettet indsats kræver overblik og mod til at prøve noget nyt.

KeepGoing har et holistisk verdenssyn, hvilket en empowerment tilgang fordrer, da den enkelte kandidats liv består af flere dele, der uløseligt hænger sammen.
- Og netop denne proces er vi meget interesseret i at præge med afsæt i den tanke, at vi mennesker rykker os bedst, når der tages højde for flere ting i samspil med hinanden og parallelt med hinanden.

Vi tilbyder:

• Løbende optag med fremmøde 2-3 dage ugentligt

• Psykoedukation, meta- og mestringsstrategier (smertehåndtering, sygdoms- og diagnoseforståelse, ressourcerne ved en diagnose, håndtering af tankemylder, angstproblematikker mv.)

• AART (Anger Management, hvor der trænes moralsk ræsonnement, sociale færdigheder, følelses- og vredesregullering)

• Jobklub

• Individuelle samtaler med fast uddannelse- og jobcoach

• Mulighed for individuelle samtaler med psykolog/ metakognitiv konsulent/ misbrugskonsulent/ socialrådgiver/ økonomisk rådgiver

• NADA

• Arbejdsevnebeskrivelse

• Tilbagevenden/ tilknytning til arbejdsmarkedet eller i uddannelse i samarbejde med fast job- og uddannelsescoach

• Socialfaglig afsluttende rapport

Tilkøb:

Funktionsevnebeskrivelse/ ergonomisk ADL-vurdering i eget hjem udarbejdet af ergoterapeut og socialrådgiver.