Mestrings-, motivations- og virksomhedsforløb

- målrettet sygedagpenge og jobafklaring

Målgruppen:

Dette tilbud henvender sig til de kandidater, der af forskellige årsager har været udenfor arbejdsstyrken i en kortere eller længere periode, og som er udfordret på at genindtræde på arbejdsmarkedet.

De kan være udfordret af psykiske og/eller fysiske lidelser af forskellige karakterer, som har resulteret i stagnation i deres udvikling.
I KeepGoing arbejder vi ud fra faste strukturer. Det vil sige, at vi ikke målretter undervisningen efter diagnoser, men anerkender, at tilgangen til stoffet kan variere, alt afhængig af hvad kandidaterne har med i bagagen.
Ligeledes er undervisningen netop tilrettelagt, så den favner bredt, ligesom undervisningen vil foregå i både plenum, mindre grupper samt individuel sparring.

Fælles for dem alle er, at de kan møde kl. 9:00 om morgenen og 2 timer frem, 2 gange ugentligt samt til individuelle samtaler og på engageret vis modtage undervisning og se ideen i, at dette forløb vil hjælpe dem.
Jo mere de giver af sig selv - jo bedre forløb.

Dem vi med stolthed får tilknyttet arbejdsmarkedet er blandt andet karakteriseret ved psykiatriske diagnoser såsom borderline, skizofreni, stresslidelser, depressionsramte og angstramte samt forstyrrelser indenfor autismespekteret. Kandidater med udadreagerende adfærd, kriminalitetstruede/kriminelle borgere, borgere med misbrugsproblematikker mv.

Vi tror på, at motivationen og potentialet er iboende hos os alle.
Såfremt den er svækket eller blevet dalende på grund af for meget modvind, så opretholdes balancen, når forløbet tilrettelægges individuelt, så vi sikrer, at kandidaten tager ejerskab og er med til at præge retningen.
Det er meningsfuldt og derved motiverende - forstærkende mekanismer, der hænger uløseligt sammen.

Og der skal vi som professionelle være skarpe på, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
En differentieret beskæftigelsesrettet indsats kræver overblik og mod til at prøve noget nyt.

KeepGoing har et holistisk verdenssyn, hvilket en empowerment tilgang fordrer, da den enkelte kandidats liv består af flere dele, der uløseligt hænger sammen.
- Og netop denne proces er vi meget interesseret i at præge med afsæt i den tanke, at vi mennesker rykker os bedst, når der tages højde for flere ting i samspil med hinanden og parallelt med hinanden.

Vi tilbyder:

 • Løbende optag
 • Helhedsorienteret forløb målrettet SDP/ jobafklaring
 • Tilbagevenden/ tilknytning til arbejdsmarkedet i samarbejde med jobcoach
 • Fysioterapeutisk vejledning
 • Ergoterapeutisk vejledning på arbejdspladsen
 • Undervisning i smertehåndtering, sygdoms- og diagnoseforståelse
 • Individuelle samtaler med psykolog/ metakognitiv konsulent/ misbrugskonsulent/ stresscoach
 • Mindfulness
 • NADA
 • Undervisning i jobklub
 • Undervisning i AART og mestringsstrategi
 • Samtale med kostvejleder - herunder udarbejdelse af kost og motionsplan
 • Arbejdsevnebeskrivelse

Tilkøb:

Funktionsevnebeskrivelse/ ergonomisk ADL-vurdering i eget hjem udarbejdet af ergoterapeut og socialrådgiver.

KeepGoing tilbyder i første del af forløbet et grundigt ´mestrings- og motivationsforløb´ af 8 ugers varighed, der tjener det formål at give kandidaterne viden og indsigt i deres mentale eller fysiske udfordringer således, at de på trods heraf kan blive indsluset på arbejdsmarkedet.

Vi tænker og benytter JobFirst-metoden, så fokus er fra første dag på ressourcer og på, hvad der KAN lade sig gøre.

Anden del af forløbet består af et brancheafklaringsforløb 'virksomhedsforløbet' på en varighed af 8 uger, hvor der sideløbende med den individuelle vejledning samt undervisning i jobklub, afsøges hvilke fremtidige brancher der matcher kandidatens kompetencer.

Der kan i denne periode blandt andet blive etableret en virksomhedspraktik med henblik på at beskrive hvilke kompetencer, kandidaten har videreudviklet, ligesom en fyldestgørende beskrivelse af kandidatens skånebehov vil blive redegjort for i den efterfølgende praktikevaluering.
Dette munder ud i en reel afklaring, såfremt der er tale om det.
Der kan ligeledes være tale om etablering af en praktik forud for løntilskud, ordinær ansættelse, fleksjob eller tilknytning til eksisterende arbejdsplads mv.

Vores succeskriterie er, at alle kandidaterne bliver integreret på arbejdsmarkedet enten på ordinære vilkår eller under skånelignende forudsætninger, såsom eksempelvis et fleksjob.

Undervisning i mestrings- og motivationsforløbet:

Der vil være undervisning i mestringsstrategier og AART en gang om ugen ved vores psykolog og sociolog. Denne undervisning tilstræber at understøtte beskæftigelse og søger at øge bevidstheden af kandidatens uhensigtsmæssige mønstrer, sociale færdigheder, moralske ræsonnement og overtænkning, så den enkelte får skabt nogle rammer, der kan gavne og benyttes, så arbejdsmarkedet, kollegaer, regler, forventninger og jobbet kan håndteres med størst succes.

Forløbet bestræber sig på at give kandidaterne konkrete værktøjer med afsæt i cases, der åbner op for en diskussion omkring moralske og etiske dilemmaer ud fra kandidaternes livsbetingelser.

Der vil være fokus på, hvordan kandidaterne lever med deres mentale eller fysiske udfordringer - sygdoms- og diagnoseforståelse.

Undervisningen i virksomhedsforløbet:

Undervisningen er nøje tilrettelagt således, at de emner kandidaterne skal omkring, er de nødvendige trædesten i en udvalgt rækkefølge for netop at sikre progression og forandring.
Undervisningen i jobklubben tjener det formål, at kandidaterne styrkes i deres forståelse indenfor jobsøgning samt udforme deres ansøgningsmateriale. Herunder skærpe kandidaternes fokus på egne ressourcer og kompetencer.

Derudover vil der være besøg på virksomheder og dialoger med arbejdsgivere i et forsøg på at åbne op for flere muligheder for den enkelte.

Udover undervisningen i grupperegi, vil kandidaterne få tilknyttet en jobcoach, der dels sikrer at støtte og vejlede den enkelte undervejs og ligeledes står for at udforme en afsluttende rapport, hvor det fremgår, hvad kandidaten har været igennem, hvordan kandidaterne har deltaget og hvor meget.

Der vil, med andre ord, komme en socialfagligt funderet anbefaling fra KeepGoing i henhold til den afklaringsproces, kandidaten har været igennem.