Individuel støtte jf. Serviceloven

Målgruppen

 • Personer med betydelige sociale problemstillinger
 • Personer med betydelige psykiatriske udfordringer som blandt andet har brug for indsats, der forebygger indlæggelser
 • Personer med dobbeltdiagnostiske udfordringer - KeepGoing er gerne medspiller i forhold til opstart og udrulning af koordinerende indsatsplaner
 • Personer med bande- og kriminalitetsudfordringer
 • Personer der har brug for betydelig bostøtte

Mentortilbud kombineret med socialpædagogisk bistand

Når Serviceloven og Beskæftigelsesloven med fordel kan spille sammen

For kandidater med særligt sammensatte komplekse problemstillinger kan der med fordel udarbejdes en samlet plan for den individuelle støtte.

Dette kan sikre, at kandidaten oplever et løft hele vejen omkring sig og særligt den beskæftigelsesrettet indsats styrkes markant.

Servicelovens §52, stk. 3, nr. 6

KeepGoing tilbyder kontaktpersonsforløb for unge i alderen 6 - 23 år.

Tilbuddet tilpasses barnet/ den unges behov afhængig af hvilken foranstaltning og indsats, der vurderes nødvendigt for den enkeltes fremadrettede trivsel.

Vi arbejder ud fra tankegangen/ principperne i ICS-trekanten hvor vi har fokus på hele barnet/ den unge. Vi arbejder derfor også med familiedynamikken men igennem samtaler med barnet.

Indsatserne kan eksempelvis være

 • Støtte barnet/ den unge i at passe igangværende skolegang- eller motivere og fastholde i at genoptage skolegang/uddannelse (morgenvækning, transportstøtte, lektiehjælp mm.)
 • Råd og vejledning i forhold til uddannelse, arbejde eller fritidsliv
 • Støtte barnet/ den unge i at være opsøgende, påbegynde og deltage i positive fællesskaber såsom sport, interesseorganisationer, fritidsjob mm.
 • Støtte i deltagelse ved møder med eksempelvis forvaltning, kriminalforsorgen, lægebesøg etc.
 • Voksenstøtte på det personlige og fortrolige plan (voksenven)
 • Støtte barnet/ den unge i samtalen med forældre samt familiedynamikken med fokus på barnet/ den unge
 • Mentor og positiv rollemodel for unge kriminelle
 • Efterværn

Servicelovens §82b

KeepGoing tilbyder individuelt tilrettelagt socialpædagogisk støtte til personer, der har behov for en tidsbegrænset indsats på op til 6 måneders varighed.

Vores mission er at tilbyde borgeren den begrænset støtte, der skal til, for at borgeren genvinder fodfæste og i mange tilfælde kan genvinde funktionsniveauet og klare sig selv fremadrettet.

KeepGoing tilbyder ligeledes at levere grundlag for kommunens vurdering af kandidatens behov for fremtidig støtte jf. SEL § 85.

Servicelovens §85

KeepGoing tilbyder socialpædagogisk bistand til unge og voksne, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vores mission er, at den unge/voksne støttes i at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder og bliver selvhjulpen.

KeepGoing arbejder på alle aspekter af kandidatens liv såsom egenomsorg, støtte ift. gennemførelse af behandlinger, sanering af økonomi, sociale aktiviteter, samværstilbud mv.

KeepGoing er en stærk samarbejdspartner i forhold til at sikre bedst muligt samarbejde mellem borger og kommune.

KeepGoing er ligeledes stærke i samarbejde med grænsende indsatser såsom SEL § 83.

Servicelovens §99

KeepGoing løser opgaver jf. SEL § 99 i tilfælde, hvor der er brug for en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Vi tilbyder akutindsatser og indsatser, der er målrettet personens behov for støtte - også i aftentimer og weekender.

Indsatsen kan tilrettelægges enten som en målrettet individuel konkret aftale eller som en ordning, hvor KeepGoing er kommunens foretrukne samarbejdspartner i dele af § 99 indsatsen.