Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering af projektet

For at kunne afprøve hvilke indsatser der giver det bedste udbytte for borgerens integration på arbejdsmarkedet, vil vi lave agile rul, hvor projektets erfaringer og effekter evalueres. Forløbet som helhed bliver på baggrund heraf løbende tilpasset i forhold til best practice. Projektet vil, via KeepGoings nyudviklede dialogredskab, evaluere og dokumentere borgernes progression. Redskabet er inspirereret af det Beskæftigelsesrettede Indikator Projekt. Dialogværktøjet skal bruges til at afklare, evaluere og dokumentere effekten for borgeren igennem forløbet. Det sikrer, at fokus er rettet mod vejen tilbage til arbejdsmarkedet fra første dialog. Værktøjet tager udgangspunkt i tre parametre, for selvom fokus er på arbejdsmarkedet, er der ofte andre forhindringer, som personlige og/eller sociale udfordringer, der udgør barrierer på vejen mod selvforsørgelsen. De tre parametre som vi måler på:

• Beskæftigelse

• Personlige forhold

• Socialt

Borgeren og dennes faste kontaktperson vil gennemgå i alt ni underspørgsmål fordelt på de tre ovenstående parametre. Borgeren vurderer sig selv, sammen med kontaktpersonen, fra 1-5 point til hvert spørgsmål. 1 er den laveste score og 5 er den højeste.

Borgerens progression på vejen mod arbejdsmarkedet evalueres, og der sættes tydelige mål for, hvad der skal til for at komme skridtet videre. Det muliggør også, for projektet som helhed, at dokumentere og evaluere resultaterne og effekterne på de blødere parametre i form af: Andelen der oplever at have fået en bedre struktur i hverdagen, bedre socialt netværk og gode rollemodeller og er blevet mere klar til at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. Værktøjet bruges også til at måle på, om borgerne kommer i praktik og/eller arbejde, og om de fastholdes heri.

Resultatmålingerne vil blive brugt til at evaluere effekten af de forskellige aktiviteter i forløbet og i den forbindelse også bruges som vidensdeling ift. hvilken sammensætning af indsatser, der er mest effektiv for at få målgruppen integreret på arbejdsmarkedet.

Vi vil som en del af denne proces ligeledes indhente viden fra arbejdsgiverne. Dette både i den direkte dialog ml. arbejdsgiver og virksomhedskonsulent men også via opsamlede evalueringsskemaer således at vi sikrer empiri fra både borgere og virksomheder og derved kan kvalificere projektet løbende ud fra en samlet måling. Vi vil ligeledes løbende invitere sagsbehandlere såvel som virksomheder til evalueringsmøder med henblik på vidensdeling og resultatopfølgning for i en fælles dialog at sikre, hvordan målgruppen bedst kan integreres på arbejdsmarkedet såvel som fastholdes på arbejdspladsen. For at forankre projektet vil der gennemføres kompetenceudviklingsforløb for samarbejdskommuner og virksomheder i forhold til projektets opsamlede viden og resultater.